Recycling är den engelska termen för ”återvinning”, men används även i det svenska språket. Begreppet ”recycling” figurerar ofta i samband med cirkulär ekonomi. Återvinning/recycling är ett krav för att en cirkulär ekonomi ska kunna existera.

Recycling handlar om att omvandla avfall till nya produkter eller råmaterial för att undvika behovet av att utvinna nytt jungfruligt råmaterial, samt att minska/eliminera mängden avfall. Begreppet recycling ingår i ett kretsloppstänk där tillverkningsmaterial och produkter ska kunna återanvändas och därmed generera så litet miljöavtryck som möjligt.

Vilka incitament finns för att utöva recycling?

Varför recycling? Bakgrunden till ett kretsloppstänk är naturligtvis omsorgen för miljön. I dagens samhällsdebatt sätts ett stort fokus på att växthusgasutsläppen ska reduceras. Ett recycling-tänk är en del i att minska på utsläppen och nå klimatmålen som världssamfundet satte under Paris-avtalet 2015. I ett stort perspektiv handlar recycling om planetens överlevnad. Det finns även ekonomiska skäl till att recycla.

Recycling - logga

Vad kan och bör återvinnas?

Teoretiskt sätt kan det mesta återvinnas. Men bara för att en produkt är återvinningsbar betyder det inte att den är lämplig att återvinna. Återvinning kräver resurser i form av energi och kan vara komplicerad att utföra på grund av materialets egenskaper och sammansättning

Dessutom måste det finnas en efterfrågan på marknaden samt en lokal infrastruktur/återvinningssystem för att återvinna och processa materialet/avfallet i en större skala.