Ett miljöarbete i framkant

Celsa Recyclings miljöarbete bygger på att lagar, bestämmelser och avtal anger miniminivån. Celsa Recycling har som mål att bevara miljön och att förebygga och minimera miljöpåverkan från företagets aktiviteter. Vi vill medverka till en varaktig och hållbar utveckling sett ur ett livscykelperspektiv.

Geoduk och oljeavskiljare

De olika typerna av skrot som kommer in på skrotgården med lastbilsekipage bearbetas och sorteras till leveransgill skrotråvara och lagras sedan på ett kvalitets- och miljömässigt riktigt sätt. För detta ändamål finns stenlagd platta, takförsedda materialfack med slutet tanksystem för oljebemängt material, materialfack kopplat till oljeavskiljare samt lagerhall.

För att vi miljömässigt inte skall riskera att påverka vår omgivning negativt har vi även, vilket är unikt för den svenska skrotbranschen, under huvuddelen av anläggningen lagt en geoduk vilken leder alla vätskor till en oljeavskiljare.

Kvalitetscertifierade

Celsa Recycling är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket garanterar:

– Att våra kunder får rätt kvalitetsnivå på den skrotråvara de köpt.

– Att vi utför vårt förädlingsarbete på ett miljömässigt riktigt sätt.

Vi arbetar med kvalitet utifrån mottot ”rätt kvalitet i rätt tid i kombination med en god service”.